Dades identificatives

En compliment amb el deure informació recollit a l’article 10 de la Llei 34/2002 d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic, a continuació es reflecteixen lesdades següents: L’empresa titular del domini web és (PALAMOS ALFAMEDIC, SL) amb NIF (B17777871) i amb adreça a aquests efectes en Avinguda Catalunya, 83, 17230 Palamós, Girona d’ara endavant LA CLÍNIC

 

Acceptació de l’usuari

Aquest Avís Legal regula l’accés i la utilització de la pàgina web (www.grupalfamedic.com) (d’ara endavant la web) que LA CLINICA posa a disposició dels usuaris d’Internet. S’entén per usuari la persona que accedeixi, navegui, utilitzi o participi en els serveis i les activitats del Web. L’accés i la navegació d’un usuari per la Web implica l’acceptació sense reserves del present Avís Legal. LA CLINICA pot oferir a través de la pàgina web serveis que es podran trobar sotmesos a unes condicions particulars pròpies sobre les quals s’informarà l’Usuari en cada cas concret.

 

Utilització de la web

3.1. L’usuari es compromet a utilitzar la Web, els continguts i serveis de conformitat amb la Llei, aquest Avís Legal, els bons costums i l’ordre públic. De la mateixa manera l’Usuari s’obliga a no fer servir la Web o els serveis que es prestin a través d’ell amb fins o efectes il·lícits o contraris al contingut del present Avís Legal, lesius dels interessos o drets de tercers, o que de qualsevol manera pugui danyar, inutilitzar o deteriorar el Web o els seus serveis o impedir un gaudi normal del Web per altres Usuaris.

3.2. L’usuari es compromet expressament a no destruir, alterar, inutilitzar o, de qualsevol altra manera, danyar les dades, programes o documents electrònics i altres que es trobin a la web.

3.3. L’usuari es compromet a no obstaculitzar l’accés a altres usuaris al servei d’accés mitjançant el consum massiu dels recursos informàtics a través dels quals LA CLINICA presta el servei, així com fer accions que danyin, interrompin o generin errors en aquests sistemes o serveis.

3.4. L’usuari es compromet a no introduir programes, virus, macros, applets, controls ActiveX o qualsevol altre dispositiu lògic o seqüència de caràcters que causin o siguin susceptibles de causar qualsevol tipus d’alteració als sistemes informàtics de LA COMPANYIA o de tercers.

3.5. L’usuari es compromet a no obtenir informacions, missatges, gràfics, dibuixos, arxius de so i/o imatge, fotografies, enregistraments, programari i en general, qualsevol classe de material accessible a través del web o dels serveis que s’hi ofereixen.

3.6. S’entén que l’accés o la utilització del Web per part de l’usuari implica l’acceptació per aquest de l’Avís Legal que LA CLINICA tingui publicat en el moment de l’accés, el qual estarà sempre disponible per als usuaris.

3.7. L’usuari es compromet a fer un ús adequat dels continguts i serveis que LA CLINICA ofereix a la seva seu Web i no fer-los servir per incórrer en activitats il·lícites o contràries a la bona fe a l’ordenament legal; difondre continguts o propaganda de caràcter racista, xenòfob, pornogràfic-il·legal, d’apologia del terrorisme o atemptatori contra els drets humans.

 

Accés a la web

4.1. L’accés a la Web per part dels usuaris té caràcter lliure i gratuït

4.2. Quan sigui necessari que l’usuari es registri o aporti dades personals per poder accedir a algun dels serveis, la recollida i el tractament de les dades personals dels usuaris és aplicable el que disposa l’apartat 9 d’aquest Avís Legal.

4.3. Queda prohibida la contractació de productes o serveis a través de la Web per part de menors d’edat, havent d’obtenir degudament i amb anterioritat, el consentiment dels seus pares, tutors o representants legals, els quals seran considerats com a responsables dels actes que portin a els menors al seu càrrec.

4.4. Si per a la utilització d’un servei a la Web, l’usuari ha de procedir al registre, aquest serà responsable d’aportar informació veraç i lícita.

 

Modificacions Avís Legal

LA CLINICA es reserva expressament el dret a modificar aquest Avís Legal. L’usuari reconeix i accepta que és responsabilitat seva revisar la Web i el present Avís Legal.

 

Accés a la web

5.1. LA CLINICA es compromet a realitzar els seus millors esforços per evitar qualsevol error en els continguts que poguessin aparèixer a la web. En qualsevol cas, LA CLINICA estarà exempta de qualsevol responsabilitat derivada d’eventuals errors en els continguts que poguessin aparèixer a la Web, sempre que no li siguin imputables.

5.2. LA COMPANYIA no garanteix que la Web i el servidor estiguin lliures de virus i no es fa responsable dels possibles danys o perjudicis que puguin derivar d’interferències, omissions, interrupcions, virus informàtics, avaries telefòniques o desconnexions en el funcionament operatiu d’aquest sistema electrònic, motivat per causes alienes a LA CLINICA, de retards o bloquejos en us d’aquest sistema electrònic causats per deficiències de línies telefòniques o sobrecàrregues en el sistema d’Internet o en altres sistemes electrònics, així com també de danys que puguin ser causats per terceres persones mitjançant intromissions il·legítimes fora del control de LA CLINICA.

 

Limitació de Garanties i Responsabilitats

6.1. Tots els drets de Propietat Industrial i Intel·lectual de la Web (www.grupalfamedic.com) i dels seus continguts (textos, imatges, sons, àudio, vídeo, dissenys, creativitats, programari) pertanyen, com a autor d’obra col·lectiva o com a cessionària, a LA CLINICA o, si escau, a terceres persones.

6.2. Queden expressament prohibides la reproducció, la distribució i la comunicació pública, inclosa la modalitat de posada a disposició, de la totalitat o part dels continguts d’aquesta pàgina web, amb qualsevol fi, en qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic, sense l’autorització de LA CLÍNICA. L’usuari es compromet a respectar els drets de propietat industrial i intel·lectual titularitat de LA CLINICA i de tercers.

6.3. Als efectes del que preveu l’article 32.1 del Text refós de la Llei de propietat intel·lectual, LA CLINICA s’oposa expressament a la utilització de qualsevol contingut d’aquest portal web amb la finalitat de fer ressenyes amb finalitats comercials sense comptar amb l’autorització prèvia de LA CLÍNICA.

6.4. L’usuari pot visualitzar tots els elements, imprimir-los, copiar-los i emmagatzemar-los al disc dur del seu ordinador o en qualsevol altre suport físic sempre que sigui, única i exclusivament, per al seu ús personal i privat, quedant, per tant, terminantment prohibida la seva utilització amb altres fins, la distribució, així com la modificació, l’alteració o la descompilació.

6.5. LA CLINICA proporciona l’accés a tot tipus d’informacions, serveis, programes o dades a Internet que poden pertànyer a terceres persones, cas en què LA CLINICA no es fa responsable d’aquests continguts ni de totes les reclamacions que puguin derivar-se de la qualitat, fiabilitat, exactitud o correcció dels mateixos.

 

Enllaços de Tercers

7.1. En cas que a la Web es disposessin enllaços o hipervincles cap a altres llocs d’Internet, LA CLINICA no exercirà cap mena de control sobre aquests llocs i continguts. En cap cas LA CLINICA assumirà cap responsabilitat pels continguts d’algun enllaç pertanyent a un lloc web aliè, ni garantirà la disponibilitat tècnica, qualitat, fiabilitat, exactitud, amplitud, veracitat, validesa i constitucionalitat de qualsevol material o informació continguda al capdavant dels hipervincles o altres llocs d’Internet.

7.2. Aquests enllaços es proporcionen únicament per informar l’Usuari sobre l’existència d’altres fonts d’informació sobre un tema concret, i la inclusió d’un enllaç no implica l’aprovació de la pàgina web enllaçada per LA CLINICA.

7.3. LA CLINICA només autoritza mencions als seus continguts a altres seus Web, amb el tractament que aquestes considerin sempre que sigui respectuós, compleixi la legislació vigent i en cap cas reprodueixin, sense la deguda autorització, els continguts de LA CLINICA.

 

Protecció de dades personals

8.1. LA CLINICA adopta les mesures tècniques i organitzatives necessàries per garantir la protecció de les dades de caràcter personal i evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, tenint en compte l’estat de la tècnica, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos a què estan exposats, tot això, d’acord amb el que estableix per la legislació espanyola i europea de Protecció de Dades de Caràcter Personal.

8.2. L’usuari podrà proporcionar a LA CLINICA les vostres dades de caràcter personal a través dels diferents formularis que a aquest efecte apareixen a la Web. Aquests formularis incorporen un text legal en matèria de protecció de dades personals que dona compliment a les exigències establertes al REGLAMENT (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques el que fa al tractament de dades personals i la lliure circulació d’aquestes dades (Reglament General de Protecció de Dades – RGPD). De la mateixa manera, LA CLINICA podrà obtenir dades de caràcter personal originades per la navegació o ús de la Web.

8.3. Preguem que llegiu atentament els textos legals abans de facilitar les vostres dades de caràcter personal.

 

Llei i Jurisdicció

Totes les qüestions que se suscitin entre LA CLINICA i l’usuari relatius a la interpretació, compliment i validesa del present Avís Legal es regiran per les seves pròpies clàusules i, en allò que no estigui previst, d’acord amb la legislació espanyola, sotmetent-se expressament les parts a la jurisdicció dels Jutjats i Tribunals del domicili de LA CLINICA.