Anàlisis clíniques

Anàlisis clíniques


S’entén per Anàlisis Clíniques l’especialitat que, des del profund coneixement de la
fisiopatologia humana i dels mètodes d’anàlisis de mostres biològiques d’origen
humà, té com a missió generar informació d’utilitat per a la clínica en els
següents aspectes:

a) Distingir els estats de salut i de malaltia.
b) Ajudar al correcte diagnòstic de les malalties.
c) Contribuir a l’establiment del pronòstic d’aquestes.
d) Facilitar el seguiment clínic.
e) Assegurar l’eficàcia del tractament aplicat.

Per això, l’Especialista en Anàlisis Clíniques s’integra com un component fonamental
en l’equip multidisciplinari que, al costat de la resta d’especialistes clínics, participa en el procés de decisió clínica que afecta les tasques de prevenció de la malaltia,
promoció de la salut i cura del pacient.

Per a poder aconseguir aquestes finalitats, l’Especialista en Anàlisis Clíniques ha d’assumir les
següents competències:

a) Elecció, recomanació, si s’escau, i realització, inclosa la presa de mostres, dels
procediments de laboratori adequats a l’estudi de la situació del pacient,
assegurant l’emissió de resultats de qualitat garantida i de cost òptim.
b) Interpretació dels resultats obtinguts en relació amb la situació clínica del
pacient, fent arribar aquesta informació als clínics.
c) Comunicació i discussió, amb altres especialistes, sobre el significat de la
informació obtinguda.
d) Aprendre del seu exercici diari per a millorar la utilitat clínica dels procediments de laboratori,
avaluant i mantenint la qualitat dels mètodes disponibles i dissenyant
i implantant nous mètodes analítics conforme a l’estat de l’art.
e) Col·laborar en la gestió de la unitat assistencial en la qual estigui integrat conforme a un
pla de millora contínua. Per a això participarà en els programes d’assegurament de la
qualitat, en els de formació i en els de gestió de recursos.

L’Especialitat d’Anàlisis Clíniques està estretament relacionada i comparteix
coneixements amb les especialitats de: Bioquímica Clínica, Hematologia i
Hemoteràpia, Immunologia, Microbiologia i Parasitologia, així com amb altres àrees com
la Genètica.