1. Qui és el responsable del Tractament de les vostres Dades Personals? 

Denominació: PALAMOS ALFAMEDIC, SL
Adreça: Avinguda Catalunya, 83, 17230 Palamós, Girona
Telèfon de contacte: 972600011 / 972600880
Correu electrònic:  web@grupalfamedic.com  

2Qui és i què fa el delegat de Protecció de Dades? 
 
El delegat de Protecció de Dades és el responsable de vetllar amb diligència pel compliment de la normativa de protecció de dades pots posar en contacte al següent correu electrònic: dpd@utpr.es

 3. Principis que aplicarem a la teva informació personal 

En el tractament de les dades personals, aplicarem els principis següents que s’ajusten a les exigències del nou reglament europeu de protecció de dades. 
 
 Principi de licitud, lleialtat i transparència: Sempre requerirem el teu consentiment per al tractament de les teves dades personals per a un o diversos fins específics que t’informarem prèviament amb absoluta transparència. 
 Principi de minimització de dades: Només sol·licitarem les  dades estrictament necessàries en relació amb les finalitats per a         les quals les requerim. 
 Principi de limitació el termini de conservació: Les dades seran mantingudes a la nostra base de dades durant no méstemps del necessari per als fins del tractament, en funció de la finalitat, t’informarem del termini de conservació corresponent en tot cas. 
 Principi d’integritat i confidencialitat: Les teves dades seran tractades de manera que es garanteixi una seguretat adequada de les dades personals i es garanteixi confidencialitat. 
Has de saber que prenem totes les precaucions necessàries per evitar l’accés no autoritzat o l’ús indegut de les dades dels nostres usuaris per part de tercers 

4. Com hem obtingut les teves dades? 
 
La base legal per al tractament de les vostres dades és el consentiment lliure, específic, informat i inequívoc, amb la finalitat de l’execució del contracte de prestació de serveis dentals formalitzat per l’acceptació de pressupost, o si escau, l’elaboració de pressupost previ. 
Excepcionalment, i sempre amb el consentiment previ, es podrien haver obtingut per altres mitjans. 

5. Quines dades personals tractem

Les dades personals que tractem, per a les legítimes finalitats que t’expliquem al punt 6., i en funció dels serveis, poden ser, 

 • Noms i cognoms 
 • Adreça postal 
 • NIF 
 • Telèfon
 • Correu electrònic
 • Radiografies dentals (periapical, aleta/mossegada, cefalometria o teleradiografia, tac dental,ortopantomografia) 
 • Dades de salut obtingudes de converses amb tu
 • Dades relatives a l’assegurança mèdica.

6. Amb quin objectiu tractem les teves dades personals 

Tractem les teves dades personals amb la finalitat primordial de recollir les teves dades de salut per tal de facilitar-te la millor assistència sanitària, deixant constància de totes aquelles dades que, sota criteri mèdic, permetin el coneixement veraç i actualitzat del teu estat de salut i que tinguin rellevància per al tractament mèdic a realitzar.
Així mateix, també tractem les vostres dades personals per gestionar tots els serveis addicionals relacionats amb l’assistència sanitària (laboratoris d’anàlisi, protètics), la relació amb la vostra entitat asseguradora o mútua, i per a la gestió comptable i fiscal, en particular, la facturació dels serveis prestats. 

Així mateix, sempre que prèviament tinguem el seu consentiment per a la gestió i el desenvolupament d’activitats de màrqueting i l’enviament de comunicacions comercials per mitjans electrònics. 

7. Quan i perquè motiu podem facilitar les teves dades a terceres persones. 

Les teves dades personals podran ser cedides als destinataris següents pels motius que s’indiquen:

 • Administracions públiques: per al compliment de les obligacions legals a què estem subjectes per la nostra activitat. 
 • Mútues i Companyies d’assegurances: en el cas que accediu als nostres serveis a través d’una assegurança mèdica i amb l’única finalitat de poder gestionar la gestió i el cobrament dels serveis prestats. 
 • Laboratoris d’anàlisi, protètics dentals i similars: amb l’única finalitat de donar-te el tractament contractat. 
 • Professionals sanitaris, col·laboradors de la clínica: amb l’única finalitat de poder fer el tractament contractat. En tot cas, les dades no surten mai de la clínica. 
 • Gestoria fiscal i comptable: amb l’única finalitat de gestionar la nostra comptabilitat (emetre factura, presentació de declaracions fiscals, obligacions mercantils…) 

8. Transferències internacionals dades 

En cap cas transferim les vostres dades personals a cap persona o entitat ni dins ni fora de la CEE. 

9. Quant de temps guardem les teves dades personals 

Historial Clínic: els terminis legalment establerts per a aquest tipus de document que en aquests moments estan establerts en 15 anys. 

Altres dades personals: (noms i cognoms, adreça postal, NIF): els terminis legalment establerts per la legislació fiscal i mercantil.

10. Quins són els teus drets? 

Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si estem tractant dades personals que us concerneixin o no. Las persones interessades  tenen dret a:  

 • Sol·licitar l’accés a les dades personals relatives a la persona interessada. 
 • Sol·licitar-ne la rectificació o supressió. 
 • Sol·licitar la limitació del tractament 
 • Oposar-se al tractament. 
 • Sol·licitar la portabilitat de les dades. 

Tenim a la teva disposició els models corresponents perquè puguis exercir els teus drets. 

Els interessats podran accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar-ne la supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessàries per als fins que van ser recollides. 

En determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, cas en què únicament es conservaran per a l’exercici o la defensa de reclamacions. 

En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats es poden oposar al tractament de les seves dades. 

Els interessats també tindran dret a la tutela judicial efectiva i a presentar una reclamació davant l’autoritat de control, en aquest cas, l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, si consideren que el tractament de dades personals que li concerneixen infringeix el Reglament Europeu de Protecció de Dades Dades.