Psicologia

Psicologia


La psicologia és la disciplina que investiga sobre els processos mentals de persones i animals. La paraula prové del grec: psico- (activitat mental o ànima) i -lògia (estudi). Aquesta disciplina analitza les tres dimensions dels esmentats processos: cognitiva, afectiva i conductual.

La metodologia d’estudi de la psicologia es divideix en dues grans branques: aquella que entén aquesta disciplina com una ciència bàsica (també denominada experimental) i empra una metodologia científica-quantitativa (contrasta hipòtesi amb variables que poden quantificar-se en el marc d’un entorn d’experimentació), i una altra que busca comprendre el fenomen psicològic mitjançant metodologies qualitatives que enriqueixin la descripció i ajudin a comprendre els processos.